بله – نه معکوس

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

از اهداف این بازی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
- نگهداری ذهنی را افزایش داده و حافظه، تمرکز و توجه را تقویت می‌کند.
- مهارتهای گفتاری و مهارت های اجتماعی را افزایش دهند.

شرح بازی و سرگرمی

 یک نفر سرگروه انتخاب می‌شود که باید نقش پرسشگربازی کند و از نفر مقابل سوال‌های بدیهی بپرسد

بازیکنمقابل هم باید هر جایی که باید بگوید «بله»، «نه» جواب بدهد و بالعکس. طبق منطقاین بازی، ماست سیاه است وشب سفیدو...

کسی کهسوال می‌پرسد باید پرحافظه و با تمرکز باشد و تا می‌تواند به بازی سرعت بدهد تاکسی که به سوال‌ها جواب می‌دهد دستپاچه شود،اشتباه کند و از بازی کنار بروند. کسیکه در مقابل تعداد بیشتری از 

سوال ها مقاومت می‌کند، برنده بازی است.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : این بازی نیاز به ابزار ندارد.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی