عروسک مالوکان (دست ساز)

عروسک‌های بومی ایلام

دسته : عروسک

پس از بررسی و کارشناسی موضوع نیاز کودکان به بازی با عروسک و تولید نمونه‌های مختلف در مرکز سرگرمیهای سازنده، با دستور مدیر عامل وقت به تمام مراکز کانون در سراسر کشور درخواست ساخت عروسک بومی و محلی آن شهر به کمک اعضای خود شد، که نتیجه آن حدود 250 عروسک بومی و محلی ایران است که به این مرکز ارسال گردد.

شرح اسباب بازی


عروسک بولوکان که دربیشتر مناطق استان باهمین نام شناخته میشودولی درشهرمهران به آن داول می‌‌گویند. پیشینه تاریخی این عروسک اززمان های خیلی دوربوده است بطوریکه دختران از وسائل ساده وقابل دسترس درآن دوران استفاده میکردند ویک سرگرمی برای بازی کودکان بخصوص دختران بوده است. وسائل قابل دسترس چوب، پشم حیوانات،مهره مارقدیمی ونخ بوده است. بطوریکه از لباس محلی برای پوشش آنها استفاده نموده اند وبرای عروسک سربند نیزدرست کرده‌اند.اسکلت این عروسک را با دوتکه چوب که به صورت صلیب رویهم بسته میشود وبا تکه های پارچه برای آنها لباس درست میکردند واز یک تکه پارچه که زنان روستایی وایلاتی به سرمی بستند برای سربند عروسک و برای کمرعروسک ازیک تکه پارچه کتان که به دورکمرعروسک به عنوان کمربند می بستند.میتوان برای سرعروسک وموهای آن ازپشم حیوانات استفاده کردوبا مهره نیزبرای عروسک چشم گذاشت. این عروسک با توجه به شیوه و روش سنتی آن وبا راهنمایی یک بانوی سالخورده یکی ازمناطق استان ایلام به نام بدره ساخته شده است.


مشخصات اسباب بازی
استان : البرز
امکانات و وسایل مورد نیاز :
سازنده : -
اندازه عروسک : ٢٢ سانتیمتر
تعداد عکاسی از نمونه عروسک : ٣ عدد
عکاس: امیرحسن سلام‌زاده
منبع : مرکز سرگرمی‌های سازنده