دنیای جادویی

دسته : زیست محیطی
زیر رده : داستانک
گونه : فانتزی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
نویسنده : ریحانه بنده وار

زرافه گفت: اون بالا دنیای عجیبی وجود داره، یه دنیای جادویی؛ که حیوونا اون جا صحبت می کنند و راه اتصالش این تیر چراغ برقه. اون جا همه حیوونا رنگای عجیب غریبی دارند؛ برا همین همه می خوان منو به باغ وحش ببرن و پز بدن! لطفا تو این کار رو با من نکن

شرح داستان

دنیای جادویی

داشتم با عجله از خیابان رد می شدم که چشمم افتاد به یک تیر چراغ برق و توجهم را جلب کرد. زرافه ای صورتی داشت آرام آرام از آن بالا می رفت! ترسیدم ولی نزدیکش شدم. باز نزدیکتر شدم . وقتی مرا دید جیغ بلندی زد وگفت: بهم نزدیک نشو!

من هم جیغی کشیدم وگفتم: توحرف می زنی؟!

گفت: بهم نزدیک نشو، تو می خوای منو اذیت کنی!

گفتم: نه بابا، من اذیتت نمی کنم، ولی تو برای چی داری از تیر چراغ  بالا می ری؟!

زرافه گفت: اون بالا دنیای عجیبی وجود داره، یه دنیای جادویی؛ که حیوونا اون جا صحبت می کنند و راه اتصالش این تیر چراغ برقه. اون جا همه حیوونا رنگای عجیب غریبی دارند؛ برا همین همه می خوان منو به باغ وحش ببرن و پز بدن! لطفا تو این کار رو با من نکن

من گفتم: می شه منو هم به اونجا ببری؟ آخه اینجا رو دوست ندارم. زرافه گفت: باشه!

و این گونه بود که من ازخواب پریدم.

ریحانه بنده وار،13ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهشهر