دختری در باغ هویج

گونه : علمی-تخیلی
گروه سنی : ۱۱ سال
نویسنده : ملیکا پورمند

شرح داستان

دختری به نام پریا آرزو داشت باغی پر از هویج داشته باشد .

 اما همه به او می گفتند تو نمی توانی یک باغ هویج داشته باشی .

 او هم دیگر به باغ هویجی اش فکر نکرد.

 اما هویج ها او را دوست داشتند و به او فکر می کردند.

 یک شب که پریا خواب بود هویج ها به او گفتند: اگر کنار دریا یک هویج چال کنی ما همه از زمین در می آییم.

 فردای آن روز پریا کنار ساحل یک هویج کاشت.

آن هویج به درون زمین فرو رفت پری های دریایی آن را تکه تکه کردند و سرتاسر ساحل پر از هویج شد.

 پریا که از خوشحالی نمی دانست چه کار کند هر روز از هویج هایش مواظبت می کرد. تا اینکه از سرتا سر آن  شهر همه دیدن باغ ساحلی هویج می آمدند آخر تا آن روزکسی یک ساحل هویجی را ندیده بود.


مرکزفرهنگی هنری  بستک

مشخصات داستان