ضرب المثل های دیار تبرستان

دسته : اجتماعی
زیر رده : متن ادبی
گونه :
نویسنده : مهدیه غفاری چراتی

بز، بز ره اشنه پلم خرنه؛
کنایه از تقلید کورکورانه کردن است.

مهدیه غفاری چراتی، 12ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیار روستایی بندپی
روستای کامیکلا

شرح داستان

 • بینج په ورمز او خرنه؛
 • علف در کنار برنج آب می خورد.
 • بنه بخرده آدم دارّه وجنه؛
 • معادل فارسی: مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.
 • بامشی که لاغر بئیه گَل وره جول پرّنه،
 • کنایه از وقتی کسی  ضعیف شود دیگران به او زور می گویند حتی کسانی که روزی از او ضعیف تر بودند.
 • برمه کنّه نون ندنه؛
 • کنایه از خسیسی است که برای دیگران دلسوزی می کند اما کمک نمی کند.
 • بز ره غم جون قصاب را غم پی؛
 • هر کس به منافع خودش فکر می کند.
 • بز، بز ره اشنه پلم خرنه؛
 • کنایه از تقلید کورکورانه کردن است.

مشخصات داستان