پرنده گیری

دسته : زیست محیطی
زیر رده : داستانک
گونه : علمی-تخیلی
نویسنده : نیوشا تجن پور

او از مزه ماهی خیلی خوشش آمده بود از آن روز زن ماهیگیر شد و کم کم آدم های پرنده گیر دیگر هم ماهیگیر شدند .

نیوشا تجن پور، 11 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قائم شهر

شرح داستان

در قدیم مردمان پرندهگیری می کردند و با گوشت پرندگان زندگی می کردند.

روزی زنی پرنده گیر  ساعت ها در حال پرنده گیریبود ولی متاسفانه یک پرنده هم نگرفت. خسته شده بود، در کنار چشمه نشست و کمی آب خورداما؛ حواسش نبود که نوک قلاب پرنده گیری اش در چشمه افتاده است. زن پرنده گیر  متوجه شد که قلاب پرند گیریاش به جای پرنده ماهی صید کرده است.

زن  قلاب پرندگی اش را کشیداما ماهی هم همراه قلاب به سطح آب آمد! هوا دیگر تاریک شده بود  زن پرنده گیر که به جایپرنده ماهی گرفته بود ناچار آتشی روشن کرد و ماهی را پخت و خورد.

او از مزهماهی خیلی خوششآمده بود ازآن روز زنماهیگیر شد وکم کم آدم های پرنده گیر دیگر  هم ماهیگیر شدند .

مشخصات داستان