رنگ غم

دسته : عاطفی
زیر رده : متن ادبی
نویسنده : مریم احمدی

وقتی در زمین قدم می گذارم صدای خش خش برگها را می شنوم .
شاید این صدا ها برای بعضی لذت بخش باشد .

مریم احمدی، 14 ساله
کانون پروورش فکری کودکان و نوجوانان فریدون کنار

شرح داستان

وقتی در زمین قدم می گذارم صدای خش خش برگها را می شنوم .

شاید این صدا ها برای بعضی لذت بخش باشد .

ولی نه برای من این صدا ها معنی این را دارد که پایان فصل نشاط و شادی است و آغاز فصل دوری و غم است ؛ چون شادی و نشاط از طبیعت از بین می رود و طبیعت دوباره رنگ غم می گیرد .

وقتی مردم بر روی برگهایی که رنگ غم دارند متوجه نمی شوند که صدایش لذت بخش است . اما رنگی که به طبیعت می دهد نه !