چرخه

دسته : عاطفی
شاعر : سمیه علی نژاد
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

فرود در آغوش عشق است.
که گوید این چرخه ی دنیاست.

شعر

چرخه

هرعشق را آوازیست

هر آواز را پروازیست

هر پرواز سقوطی دارد

سقوط نیست؛

فرود در آغوش عشق است.

که گوید این چرخه ی دنیاست.

سمیه علی نژاد، 14ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نکا