سلام گل محمدی

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

شعر

كوهها سلام می‌كنند

بر كسی كه یاد روی اوست

سنگها قیام می‌كنند

پیش پای نازنین دوست

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی