مسافر دریا

دسته : عاطفی
شاعر : کیمیا کریمی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
قالب شعر : سپید

می روم با دریا
از کنار دنیا
از کنار گل ها

شعر

مسافر دریا

می روم با دریا

از کنار دنیا

از کنار گل ها

از کنار بادها

دوس دارم روزی

بروم با دریا

باشم من با او

تک مسافر تنها

کیمیا کریمی، 10 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پل سفید