توی حوض

دسته : طبیعت
شاعر : کژال غلامرضایی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

آن چکه ی قطره ها روی آب بود که نشان می داد ماهی ها تکان می خورند

شعر

توی حوض

توی حوض چند ماهی بود

ماهی ها تکان می خوردند

فکر کردم بازی می کنند

اما این طور نبود

آن چکه ی قطره ها روی آب بود که نشان می داد ماهی ها تکان می خورند

صورتم را با آب حوض شستم

یک ماهی مشت پرآبم را گاز می گیرد

می ترسم و مشتم را به سمتش پرتاب می کنم

ماهی، داخل آب می افتد

حوض، دلش می لرزد

کژال غلامرضایی،12ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتالم و ساداتشهر