پدربزرگ خوبم

دسته : عاطفی
شاعر : کیمیا کریمی
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
قالب شعر : چهار پاره

خوب است و مهربان
کم حرف و بی صدا

شعر

پدربزرگ خوبم

پدر بزرگ خوبم

 آمد به خانه ما

او می ماند امشب

 در آشیانه ما

خوب است و مهربان

کم حرف و بی صدا

بسیار است خوش زبان

من دوست دارم او را

کیمیا کریمی، 10 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پل سفید