من می درخشم

دسته : عاطفی
شاعر : مبینا پروا
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
قالب شعر : نیمایی

من می درخشم
زیبا و شادم
مانند ماهی

شعر

من می درخشم

دیشب دیدم

 هستم ستاره

با رنگ زردم

بر کوه و جنگل

مانند مهتاب

من می درخشم

زیبا و شادم

مانند ماهی

ناز و قشنگم

خوشرنگ و زیبا

من می درخشم

مانندخورشید

مبینا پروا،9 ساله

استان مازندران، مرکز رامسر