ما هستیم!

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

روز اول گفت :
-آیاکسی هست ؟
عباس و اکبر و قاسم و جعفر و...گفتند:

شعر

روز اول گفت :

-آیاکسی هست ؟

عباس و اکبر و قاسم و جعفر و...گفتند:

 -ماهستیم.

روزآخرشد وگفت :

-آیا یاری هست ؟

 صدایی نیامد سکوت دشت رادر برگرفته بود .شمشیرهای دشمن جواب دادند  

-ماهستیم

                                                 زهرا کریمی – مرکز شماره 2 (ایلام)

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵