او می آید...

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : غزل

خیز وخود را بکن آماده،که اومی آید
منشین وبشواستاده ، که اومی آید
از دور صدای قدمش را حس کن ، بشنو!

شعر

خیز وخود را بکن آماده،که اومی آید

منشین وبشواستاده ، که اومی آید

از دور صدای قدمش را حس کن ، بشنو!

نظر افکن همه برجاده ،که او می آید

گلبانگ ندایش شنوی ، منتظر باش

مردمیدان شو وآزاده ، که اومی آید

از هر جاعطر پیراهن او میرسدم

مژده ای عاشق دلداده ، که او می آید

ظهورمی رسداز همه جا ، رایحه ی ناب

دور گردون خبرم داده ، که اومی آید

دل گواهی بدهد رویت او نزدیک است

زانکه این بردلم افتاده ، که او می آید

باید آماده شوی تا که کنی استقبال

باید آغوش بگشاده ، که او می آید!!


احسان لطیف نیا  مرکز یک(گروه سنی (ه)

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵