شعری برای مسجد

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

مسحد آن خانه ی پرنور خدا
خانه ی سبز وقشنگ وباصفا

شعر

مسحد آن خانه ی پرنور خدا

خانه ی سبز وقشنگ وباصفا

خانه ای از همه رنگ

توی این خانه ی آبادوقشنگ

همه جا بوی خدامی پیچد ...

موقع زمزمه ی خوب اذان

همه جامی پیچد

بوی پرنورخدا..

                                       

  زینب محمدپور/گروه سنی ج/– مرکز مهران(ایلام)

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵