گریه پوتین

دسته : طبیعت
شاعر : السای بهرنگ
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

همه چیز خیس می شود
پوتین هایم گریه می کنند

شعر

باران درحال باریدن است

بوی خاک خیس می آید

چترهایی که باز شده اند پرواز می کنند

و صدای شرشر باران را به گوش همه می رسانند

پوتین های قرمز من در گل فرو می روند

همه چیز خیس می شود

پوتین هایم گریه می کنند

و آن قدر بيحال مي شوند

 كه از پاهايم در مي آيد

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی