درخت زمستان

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

درخت زمستان

چه آرام خواب است

و در زير برفي كه تا زير زانو رسيده

در انديشة آفتاب است

شعر

درخت زمستان

چه آرام خواب است

و در زير برفي كه تا زير زانو رسيده

در انديشة آفتاب است

درخت زمستان

پر از خواب و رؤياست

خيالش پر از كودكاني است

كه با خنده آنجا بيايند

درخت زمستان

پر از خاطرات گذشته

خيالش پر از قيل و قال و هياهو

و رؤياي برگ است و برگ است

در خاطر او