دل او با دل خورشید

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

قفس تنگ و قفس تنگ

پرنده

چه غمگين و چه دلتنگ

و اردو زده در كوچه زمستان

و اميد

در اندوه پرنده شده پنهان

شعر

قفس تنگ و قفس تنگ

پرنده

چه غمگين و چه دلتنگ

و اردو زده در كوچه زمستان

و اميد

در اندوه پرنده شده پنهان

بهاری

كه در ذهن پرنده است

چه سبز است و چه پرگل

ميان دل او با دل خورشيد

زده پل