در سایه صنوبر

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال

سبز در سبز، هر كجا سرسبز
آسمان و زمین سراسر سبز

جنگل و كشتزار و كوهستان
خرّم و پرطراوت و سرسبز

شعر

سبز در سبز، هر كجا سرسبز
آسمان و زمین سراسر سبز

جنگل و كشتزار و كوهستان
خرّم و پرطراوت و سرسبز

ابر آنقدر مهربانی كرد
تا كه شد خاك بار دیگر سبز

دشت، از آتش شقایق سرخ
باغ، در سایه صنوبر سبز

سخن از خوبی تو می‌گوید
هر بنفش و هر آبی و هر سبز

با تو باز ای گل همیشه بهار
می‌شود برگ برگ دفتر سبز