سبد سبد ستاره

گروه سنی : ٧ تا ٩ سالاز آسمان رسیده

نسیم، دختر باد

خدا چه هدیه‌هایی

برای ما فرستاد

شعر

 

از آسمان رسیده

نسیم، دختر باد

خدا چه هدیه‌هایی

برای ما فرستاد

 

 

هزار دانه یاقوت

هزار غنچه ناز

هزار باغ خورشید

هزار چشمه آواز

 

 

فرشته ها می‌آیند

به سوی ما دوباره

به روی بالهایشان

سبد سبد ستاره

 

 

دوباره ماه و خورشید

كنار هم نشستند

به حضرت محمد(ص)

درود می‌فرستند