کی می آیی؟

دسته : شعر
قالب شعر : چهار پاره

کنار کوچه، تنها
نشسته آدم برفی
نه در دلش لبخندی
نه بر لبانش حرفی

شعر

کنار کوچه، تنها
 نشسته آدم برفی
 نه در دلش لبخندی
 نه بر لبانش حرفی

نشسته روی آنتن
 کلاغ پیری ، تنها
 نشسته ام من اینجا
 کنار مامان ، بابا

نشسته بذری کوچک
 به زیر خاک، افسرده
 جوانه هم خوابیده
 بنفشه هم پژمرده

چقدر از ما دوری!
 چقدر ناپیدایی !
 بهار کی می آیی؟!
 بهار کی می آیی؟!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی