کودکان کربلا

کودکان کربلا

با دلم چه می کنید

شعر

1

کودکان کربلا 

با دلم چه می کنید

با کدام واژه می توان سرود

این غم غریب را

با کدام واژه می توان سرود 

عطرسیب را 

نوحه های من برای ماه 

گاه گاه 

اشک می شوند ومی چکند وگاه

شعرهای سوگوار