کودکان کربلا

نوحه های من برای ماه

گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

کودکان کربلا

با دلم چه می کنید
........

شعر

 

کودکان کربلا 

با دلم چه می کنید

با کدام واژه می توان سرود

این غم غریب را

با کدام واژه می توان سرود 

عطرسیب را 

نوحه های من برای ماه 

گاه گاه 

اشک می شوند ومی چکند و گاه

شعرهای سوگوار 

 

                                                              سودابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی