با تیر سه شعبه

درنگ کن

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

تو رابه پاره های ناگهان دل

تو را به موج دست های درقنوت ماه

تو را به اضطراب پای کودکان کربلا قسم
...........

شعر

با تیرسه شعبه 


تو رابه پاره های ناگهان دل

تو را به موج دست های درقنوت ماه

تو را به اضطراب پای کودکان کربلا قسم

تو را به لحظه های گریه درشب کبود

تو را به ناله های رود

تو را به نیزه های ناگزیر درشتاب زخم

دقیقه ها ی بوسه ی فرشته برگلو ی تشنه را

کمی درنگ کن

                                                                       سودابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی