اشک

یک فرشته سپید

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

نقش می زنم

یک فرشته‌ ی سپید

روی کاغذ ی کبود

روی دست این فرشته دختری

طرح روی دامنش ستاره های سوخته

شعر

نقش می زنم 

یک فرشته ی سپید

روی کاغذ ی کبود

روی دست این فرشته دختری 

طرح روی دامنش ستاره های سوخته 

آن طرف تر از فرشته 

                            توی طشت

می درخشدآفتاب 

کوه صبر

زینب است 

این که هاله های نور 

گردصورتش کشیده ام

من زنی شبیه او ندیده ام  

دورتر 

تازیانه ای به دست مرد زشت

                                        مرداهرمن،  

اشک می شود 

ناگهان بغض من 

و می چکد به روی کاغذ کبود؛

شعله می شود

 و می دود به سوی دشمن حسین(ع)     

                                                                    سودابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی