غزلی آتشین

شاعر : اکرم علیپوراصل- نوجوان- استان آذربایجان‌غربی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

جغرافياي ژرف قدم‌هاي پاكتان
مرهم به روي زخم كثيفِ زمين گذاشت

شعر

بايد به جاي نام شما نقطه‌چين گذاشت

فرهنگ را براي هميشه زمين گذاشت

جاي سكوت و چاره و شب و بغض‌هاي درد

يك سينه سوز، نه! غزلي آتشين گذاشت

وقتي شما به روي زمين پا گذاشتيد

وقتي خدا براي خودش آفرين گذاشت

وقتي زمان، جذامي جهلي سياه بود

وقتي كه ظلم روي زمين زخم كين گذاشت

جغرافياي ژرف قدم‌هاي پاكتان

مرهم به روي زخم كثيفِ زمين گذاشت

مي‌خواستم تمام شما را غزل كنم...

اما قلم به جاي غزل، نقطه‌چين گذاشت