آبی‌تر از آسمان

شاعر : زهره معصومی ـ کودک - استان کرمان
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

بهشت غروب غصه
به رنگ سبز وفا

شعر

بهشت به رنگ گندم

به رنگ صاف و صادق

به رنگ آب دريا

به رنگ عشق عاشق

بهشت به رنگ باران

بهشت من صداي

به رنگ مهر و صفا

قشنگ قلب خورشيد

به رنگ صد ستاره

بهشت غروب غصه

به رنگ سبز وفا

وقتي كه ماه خنديد

آبي‌تر از آسمان

به رنگ موج و دريا

يك آشيانِ كوچك

براي قلباي ما

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠