گفتم که کی ظهور شود نصیب دنیا

شاعر : ابوالفضل خزاعی ۱۶ ساله مرکز مجتمع زاهدان


گفتم که کی ظهور شود نصیب دنیا
گفتا گنه مکن تو آیم همین فردا
گفتم چگونه بینم آن رخ چون مهت را
گفتا بدار تقوا یادم بکن عزیزا
گفتم که بد وخیم است حال جامعه ما
گفتا ز خود شروع کن خودسازی دلت را
گفتم که بی قرارم هر صبح و شب حبیبا
گفتا تو کن همی صبر گوش سخنم به دنیا

مربی راهنما:خانم وحیده جعفری

مشخصات شعر
زبان : فارسی