چشمه ی نیاز

شاعر : فائقه شمسی- عضو کانون پرورش فکری مرکز لنگرود - استان گیلان
قالب شعر : نیمایی

وقت اذان،
گل درون باغ
رو به قبله برمی گردد
...

شعر

 چشمهي نياز

 

وقت اذان،

گل درون باغ

رو به قبله برمیگردد

و نسیم ، 

برگهای درختان راشانه می زند

و من ،

مثل همیشه وقت اذان

با چشمهی نیاز آماده میشوم

چه لحظهی باشکوهیست

وقتی که همهی موجودات

خداوند را سجده میکنند

 

 فائقه شمسي 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵