خدای خدای خدای خدا

خدای خدای خدای خدا

به نام خداوند قلب و قلم خداوند بارانی محترم ... (کاری ازآقای مرتضی خدایگان/کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کوهدشت)

شعر

به نام خداوند قلب و قلم                       خداوند بارانی محترم

خداوند قطب شمال و جنوب                 خداوند شیرین بسیار خوب

خدای جهان ناخدای جهان                    خدای مشخص خدای نهان

به نام خدایی که عشق من است             به نام خدایی که در گردن است

به نام خداوند بالا بلند                           خدای گران مایه ی ارجمند

به نام خداوند استاد عشق                      خداوند دریای آزاد عشق

به نام خداوند شاه و گدا                        خدایِ خدایِ خدایِ خدا...