بی تابی...

شاعر : مریم عبدالحمیدی - عضو کانون پرورش فکری مجتمع رشت - استان گیلان
گروه سنی : ۱٨ سال به بالا سال
قالب شعر : نیمایی

و من...
چه دل تنگ
چشم به راه آمدنت
غرق این اندیشه
که آیا نور کم سویی از امیدت هستم
یا نه  ؟

شعر

بيتابي...

و من...                                                                                         

چه دل تنگ

چشم به راه آمدنت                                                                  

غرق این اندیشه  

که آیا نور کم سویی  از  امیدتهستم

یا نه ؟                                                      

 نظاره گر رقابت جمعهها میشوم                                                 

  که هر کدام 

تو را برای خود میخواهند                                         

 پس کجایی؟                                                                        

   ای حقیقیترین وعدهیمنتظران                                         

 تا  کیبرایت قافیه بسازم؟                                                 

ببین:                                                                                     

بی قراریمان 

به جمعهها 

هم سرایت کرد  

 بیا...        

 

مريم عبد الحميدي ، گروه سنی ه، مرکز مجتمع

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩٣