زندگی

دسته : طبیعت
شاعر : سیده زینب حسینی
قالب شعر : سپید

سر در بامی شادمان
ببر، بازی می کند
با این نگاه بی کران

سیده زینب حسینی،13ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نکا

شعر

دنیایی بیکران

بر فراز آسمان

همچون ابری مهربان

سر در بامی شادمان

ببر، بازی می کند

با این نگاه بی کران