شاعر آریسا رجبیان ۹ ساله از خرم آباد لرستان

شعر

در دل طبیعت نشسته بود

نسیمی خنک به گیس هایت خورد

آن وقت بود که چشمانم غرق رویا ها شد

دستانم  شالیزار شد

حس کردم گیس هایم از حسن یوسف پر است

از رویا ها که در آمدم

تو رادیدم که رو به من کردی و لبخند زدی

پنجره ای رو به من باز شدو به من لبخند زد

واسرار رویا هایم رانشان داد