قلب سرخ

دسته : شعر
شاعر : محمد تلخانی
گروه سنی : ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

مرکزفرهنگی هنری بستک-هرمزگان

شعر

تمام آدم ها درون خودشان یک قلب دارند

تمام موجودات خدا

آن ها قلبی تپنده دارند

تمام گل های سرخ چیزی درونشان می تپد

حتی تمام درخت ها

حتی زمین

حتی ...

همه آنها یک قلب دارند

تنها تویی که هزاران قلب کوچک و تپنده در خودت داری

ماهی های تپنده

قلب سرخ دریاهای آبی