پنجره

دسته : طبیعت
شاعر : زهرا ولیزاده قاسمخان

زهرا ولیزاده قاسمخان 10ساله–عضو مرکز اسفراین 1-مربی اقای ابراهیمیان

شعر

دل پنچره ما پر از غم و غصه بود

هر روز به او آب می دادم ولی او شاد نمی شد

گل می ذاشتم کنارش

شاد نمی شد

رنگ می زدمش

شاد نمی شد

هر روز شیشه هایش را تمیز می کردم

شاد نمی شد

تا این که بچه های همسایه مان شیشه هایش را خورد کردند.


زهرا ولیزاده قاسمخان  10ساله