نماز

شاعر : عارفه ذولفقاری
گروه سنی : ٨ سال

موضوع مذهبی –عارفه ذولفقاری 9 ساله - عضو ادبی مرکز اسفراین خراسان شمالی –مربی تقی ابراهیمیان

شعر

نماز

صبح وضو می گیرم ونماز می خوانم

ظهروضو میگیرم ونماز می خوانم

عصر وضو می گیرم ونماز می خوانم 

مغرب وضو می گیرم ونماز می خوانم

شب وضو می گیرم ونماز می خوانم

به این زودی ها حرف های من با خدا تمام نمی شود


عارفه ذولفقاری  9 ساله