زندگی یعنی همین

دسته : طبیعت
شاعر : امیرپارسا قلی پور
قالب شعر : چهار پاره

جاهای زیبا و رنگارنگ
گل های زیبا و قشنگ
می نشیند روی درختان
می خواند آواز زیبا و قشنگ

امیرپارسا قلی پور،12ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر

شعر

باز پرنده ای زیبا

از آن آسمان ها

می نشیند روی درخت

می خواند آوازی را

بال های او قشنگ

زیبا و رنگارنگ

می خواند آوازی را

با صدای بلند و قشنگ

پرواز می کند در آسمان

 می کند پرواز تا کهکشان

می بیند روی زمین را

جنگل، دریا، خیابان را

جاهای زیبا و رنگارنگ

گل های زیبا و قشنگ

می نشیند روی درختان

می خواند آواز زیبا و قشنگ