چشمانت

دسته : شعر
شاعر : فاطمه حسین پور
گروه سنی : ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

شعر

چشمانت

گم شد 

در پیچ و خم موهایم

نسیم چشمانت ...

خیره شدم 

به تنگ ماهی کوچکم 

خلیج فارس 

و 

دو ماهی تنها در آن 

که چشمان مراعاشق خودش کرد 

تا ابد..مرکزفرهنگی هنری فین

مربی راهنما:هاجر غلام نظری

مشخصات شعر
زبان : فارسی