شفایم را بگیر

شعر

استان گلستان- بهناز گزمه -16 ساله مرکز شماره 2 گرگان


شفایم را بگیر

بی توام اما تو بامن، دستهایم را بگیر

می روم بی تو، تو اما رد راهم را بگیر

من صدای ساکت تاریک این تنهایی ام

می روم بی تو، تو اما این صدایم را بگیر

من یتیم لحظه ی تاریک دیروز خودم

می روم بی تو، ولیکن تو شفایم را بگیر

با تو اما ، بی خود از خود می شوم، می بینی ام؟

می روم بی تو، تو اما رد راهم را بگیر