خدایا سبز تر کن حال ما را

دسته : عاطفی
شاعر : مبینا آذریون

شعر

خدایا حال من را تازه تر کن

تمام غصه ها را در به در کن

خدایا خنده هایم را دوباره

میان غصه هایم بیشتر کن

لبالب می کند دل را گناهم

میان این دو رویی های دنیا

تویی تنها امید و سرپناهم

خدایا سبزتر کن حال مارا 

خدایا بنده هایت بی پناهند

تو خوش کن با نگاهی سال ما را


مبینا آذریون -10 ساله- مرکز شماره 3 گرگان

استان گلستان