دردهای نیاسوده

دسته : شعر
شاعر : سعید آرش

شعر

سر درد باد را ، 

دستانت ، مرهمی است

و آسودگی خیابانها 

سودای همیشگی شهر

***

در انتهای جاده ای 

مه به شب 

منتهی است ، سکوت

تو را فریاد می زند

تا بشنوی 

این حجم دردهای نیاسوده را ...استان گلستان