پرواز شادی

شاعر : علی حیدری
قالب شعر : سپید

کبوترها آزاد می شوند
و راه نور و هدایت ما
به امید تو روشن می گردد.

علی حیدری،12ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر

شعر

پرواز،

شادی دل هاست

ولی آسمان،

در غم فرو رفته

صحن قلب های ما هم

فرش پنهان حضرت رضا ست

پنجره رازها

باز می شود

حرم پر از درد می شود

کبوترها آزاد می شوند

و راه نور و هدایت ما

به امید تو روشن می گردد.