می‌شود

دسته : عاطفی
شاعر : مریم ترکی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۵ سال
قالب شعر : چهار پاره

میشود

می‌شودیک ذره عاشق تر شویم
یا نه اصلا آدمی دیگر شویم

سربه سر دنیا شود پر از خوشی
ناخوشی ها بگذرد بهتر شویماین اثر را مربی ادبی مرکز فرهنگی هنری نورآباد استان لرستان سروده است.

شعر


می‌شود

 یک ذره عاشق تر شویم

یا نه اصلا آدمی دیگر شویم

سربه سر دنیا شود پر از خوشی

ناخوشی ها بگذرد بهتر شویم

می‌شود قلب خدارا بوسه زد

عشق ها را اندکی تکریم کرد

دردها را کینه ها را بغض را

می‌شود  تا انتها تحریم کرد

می‌شود  ابری شد و باران نوشت

روی هر خاکی در این دنیا نشست

می‌شود شاعر شد از امید گفت

تخت شاهنشاهی غم را شکست

می‌شود  پرهیز کرد از هرچه زشت

در خدا گم شد پر از آغاز شد

می‌شود  هر لحظه شد پیغمبری

می‌شود سرشار از اعجاز شد

می‌شود  در ازدحام غصه ها

کودک احساس را هی ناز کرد

میشود غرق امیدی شد قشنگ

این جهان را غرق در آواز کرد

می‌شود  این سقف عالم را شکافت

می‌شود  تا آرزوها پرکشید

می‌شود عکس خودت را بشکنی

توی دنیا آدمی دیگر کشید

میشود حال خدا را خوب کرد

لیک باید اندکی بهتر شویم

می‌شود  جنت شود دنیا اگر

ذره ای باهم صمیمی تر شویم

زندگی فصل قشنگ بندگیست

می‌شود  این فصل را باور کنیم

این جهان یک شعر پر آرایه است

می‌شود این شعر را از بر کنیم


مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶