پلاک خانه ی تو

شاعر : الهه صفری
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٢ سال

من مي دانم هيچ وقت
در شهر گم نمي شوم

شعر

پلاك خانه ي تو

تو با مهرباني ات

برف ها را آب مي كني

دست زمين را مي گيري

و ها مي كني

همه درشهر پلاك خانه ات را بلد ند

آدرس تو يك خورشيد كوچك روي سقف

وهزار ماهي قرمز توي حياط است

من مي دانم هيچ وقت

در شهر گم نمي شوم

چون قد تو از همه ي آسمان ها بلندتر است

وهرجاكه باشم

پيدايت مي كنم.


مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی