زنبور عسل

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۶ تا ٧ سال
قالب شعر : چهار پاره

زنبورعسل

چرخ زد دور سرم ساعتی یک زنبور
هرچه گفتم برود نشد از پیشم دور

عاقبت دستم خورد محکم افتاد زمین
اینچنین شد که شدیم هردوی ما غمگین

نیستم گل اما گل رویم باز است
آی زنبورعسل اسم من گل ناز است

مشخصات شعر
زبان : فارسی