از مناره های روشنت

شاعر : فاطمه ناظری
قالب شعر : چهار پاره

گنبد طلایی شما
عطر آن فرشته می دهد
تا ابد دخیل بال او
در حیاط صحن می وزد

فاطمه ناظری، کارشناس مکاتبه ای آفرینش های ادبی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعر

ازمناره های روشنت

یکصدای تازه می رسد

یکصدا که مثل آسمان

عطرنور ماه می دهد

این صدای یکفرشته است

آمدهزیارت شما

آمدهکه وا شود دلش

درددل کند  کمی دعا

آمده از اوجآسمان

ضامنششوی تو در زمین

آمدهکه بر ضریح تو

بوسهای زند  فقط همین !

مثل یک دخیل،بال های خود

میزند گره به دامنت

میشود گلاب، اشک او

تویصحن پاک و روشنت

گنبد طلایی شما

عطر آن فرشته می دهد

تا ابد دخیل بال اودر حیاط صحن می وزد