خیال رنگین

دسته : عاطفی
شاعر : سیده هستی قادری
قالب شعر : سپید

شب است و باز هم
من ماندم و تو میان شعرهای ناتمامم

سیده هستی قادری،12ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری

شعر

شب است و باز هم

             من ماندم و تو میان شعرهای ناتمامم

             در خیال ام می نویسم

تویی فریادهای آخرینم

منم از بوی گل هر لحظه بهتر

منم آهنگ صلحی در نگاهت.