اسب آزاد

دسته : عاطفی
شاعر : فایزه خجیریگانه راد
قالب شعر : سپید

چه لذتی دارد
طعم دوباره آزادی
رها از هر قید و بندی
رها از هر باید و مگری

فایزه خجیریگانه راد، 15 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک چالوس

شعر

موهای پریشان اش همچو موج های خروشان دریا

در باد می رقصد

پاهای توانایش، بر زمین لرزه می اندازد

نور قرمز رنگ خورشید مانند شعله های فروزان آتش

در پشت کوه ها زبانه می کشد

مقصد نامعلوم است

هدف نامعلوم

اسب کهر تیزپا

بی اعتنا به هیاهوی اطرافش

همچنان در تکاپوست و قلب پر توانش سرشار از انگیزه.

چه لذتی دارد

طعم دوباره آزادی

رها از هر قید و بندی

رها از هر باید و مگری

اسب کهر تیزپا

در جاده های سرنوشت

به تندی پیش می رود

آینده نامعلوم

عاقبت نامعلوم ...