خدا

خدا

دسته : شعر
شاعر : زهرا ساکت
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

دست سبزش را

به سیب کال زد

وان سیب رسید

چونان که طعم شهد و عسل می داد

ومن

شعر

خدا

دست سبزش را

به سیب کال زد

وان سیب رسید

چونان که طعم شهد و عسل می داد

ومن

ذکر حمد و سبحان را زمزمه کردم

رنگ عرفان

وجودم را فرا گرفت

عطر ریحان

مرا به خود اورد

وتازه فهمیدم

مادر مرا

به چیدن ریحان

فرستاده بود.

زهرا ساکت گروه سنی ج مرکز شماره 1بروجرد .

مشخصات شعر
گونه شعری : شعرهای روایی (قصه های منظوم)
سال انتشار : ۱٣٩۶